Vermogensrapportering

Leg nooit al uw eieren in dezelfde mand. Zodra u een zeker vermogen bezit, is het aangewezen dit te spreiden over verschillende vermogensbeheerders. Maar dit leidt dan weer vaak tot een gebrek aan transparantie en de mogelijkheid van risicoconcentraties. Uw vermogen vreest onbeheersbaar te worden door een niet op elkaar afgestemd beheer bij diverse vermogensbeheerders. De éne beheerder is niet op de hoogte van transacties die door andere beheerders worden gesteld. Als iedere partij op hetzelfde ogenblik hetzelfde effect aankoopt, kan dit misschien passen binnen het opgelegde risicoprofiel, maar leidt dit desalniettemin tot een ongewenst verhoogd risico.

 De nadelen van een vereiste spreiding tussen verschillende vermogensbeheerders vangen wij op door een overkoepelende geconsolideerde rapportering over de verschillende portefeuilles heen. Deze rapportering stelt u en ons in staat om uw vermogen in haar totaliteit op te volgen waardoor rekening kan worden gehouden met uw globale patrimonium teneinde risicoconcentraties te vermijden.  Onze rapportering  geeft u een coherent beeld van alle opbrengsten, kosten, risico's, cashflows, ... in uw vermogen.
Teneinde een compleet beeld te geven over uw vermogen, maken wij het ook mogelijk om illiquide investeringen zoals vastgoed of rechtstreekse bedrijfsparticipaties mee op te nemen in de rapportering.  Waar noodzakelijk kunnen ook kredieten worden gerapporteerd.
Hieronder kan u een aantal details uit onze rapportering bekijken.