Registratie onderhandse schenking Clares Antwerpen

Mogelijkheid tot online registratie van een onderhandse schenking via myminfin

Twee verschillende schenkingsvormen: notariële schenking of onderhandse schenking

Het verrichten van een schenking van roerende goederen kan via de notaris, maar kan eveneens op onderhandse wijze gebeuren.

Bij een schenking voor notaris vormt de notariële akte de schenkingstitel. Bij deze schenkingsakte is steeds schenkingsrecht verschuldigd (3% in rechte lijn en tussen partners of echtgenoten, 7% bij een schenking naar andere personen).

Een schenking van roerende goederen kan echter eveneens onderhands gebeuren, dus zonder notariële schenkingsakte:

  • Bij een handgift wordt het te schenken vermogen van hand tot hand overgedragen (bv. een juweel of cash geld), waarbij de overdracht bedoeld is als schenking.
  • Bij een bankgift worden gelden of effecten overgeschreven van de ene rekening naar de andere. Na de overschrijving wordt de schenkingsintentie verbonden aan deze verrichting.

De bevestiging dat de verrichting bedoeld was als schenking wordt nadien duidelijk gemaakt via een onderhands document, nl. een erkenning tot schenking of een pacte adjoint.

Bij deze onderhandse schenkingsvormen is er geen verplichting om schenkingsrecht te betalen. Het bewijsdocument van de schenking moet niet verplicht ter registratie worden aangeboden. Keerzijde van de medaille is dan wel dat de befaamde driejaarstermijn van toepassing is. In geval van overlijden van de schenker binnen drie jaar na datum van de schenking, zal het geschonken vermogen nog steeds onderworpen zijn aan successierecht (erfbelasting) alsof er geen schenking heeft plaatsgevonden (oud artikel 7 Wetboek Successierechten – huidig artikel 2.7.1.0.5 Vlaamse Codex Fiscaliteit).

Mogelijkheid tot registratie

Indien er voor wordt gekozen om dit document tot erkenning van de schenking toch ter registratie aan te bieden, zal 3 of 7% schenkingsrecht verschuldigd zijn. De vrijwillige registratie van de schenking biedt als voordeel dat de driejaarstermijn onmiddellijk vervalt. Bij overlijden van de schenker binnen drie jaar na datum van de schenking zal geen successierecht (erfbelasting) meer verschuldigd zijn. Artikel 2.7.1.0.5, § 1 VCF bepaalt immers dat de driejaarstermijn toepassing vindt, tenzij de bevoordeling onderworpen is aan de schenkbelasting of het registratierecht op de schenkingen onder de levenden.

Het is duidelijk dat de registratie van een onderhandse erkenning van een schenking soms als noodplanning wordt gebruikt. Indien de schenker de driejaarstermijn niet gaat halen, kan men nog steeds overgaan tot registratie van het onderhandse document, maar deze registratie moet dan wel voor het overlijden van de schenker plaatsvinden.

De vrijwillige registratie van de schenking biedt als voordeel dat de driejaarstermijn onmiddellijk vervalt.

Nu ook online registratie mogelijk

Normaal diende men voor een dergelijke registratie naar het lokale registratiekantoor te stappen. Nu biedt de Federale Overheidsdienst Financiën de bijkomende mogelijkheid aan om een onrechtstreekse schenking ook online via MyMinfin ter registratie aan te bieden.

Het document tot erkenning van de schenking kan men uploaden via het MyMinfin-portaal (https://eservices.minfin.fgov.be).

Via het tabblad ‘MIJN INTERACTIES’ kan u kiezen voor de rubriek ‘Een document indienen of antwoorden op een brief’. Kies als optie voor het documenttype ‘Roerende schenking’. Daarna kan het rijksregisternummer worden ingevuld en kan u het document tot erkenning van de schenking toevoegen.

Na indiening krijgt u de melding dat uw aanvraag tot registratie van een roerende schenking goed werd ontvangen.

Via het tabblad ‘MIJN DOCUMENTEN’ vindt u het ter registratie aangeboden document en de datum van aanbieden terug.

U krijgt eveneens via MyMinfin een bewijs van de registratie en nadien ook een bericht tot betaling van de schenkingsrechten. De betaling van de schenkingsrechten hoeft in het Vlaams gewest bijgevolg niet onmiddellijk te gebeuren.

Vereiste vermeldingen

De identiteitsgegevens van de schenker(s) en de begiftigde(n) moeten duidelijk zijn vermeld, samen met het rijksregisternummer.

Het document moet ook detail van het geschonken vermogen en de waardering hiervan bevatten.

De verwantschapsband tussen schenker en begiftigde moet eveneens zijn voorzien, teneinde duidelijk te maken of er 3 of 7% schenkingsrecht verschuldigd is, evenals een bevestiging van de fiscale woonplaats van de schenker gedurende vijf jaar voorafgaand aan de datum van de schenking.

De begiftigde moet de schenking expliciet aanvaarden en de handtekeningen van alle partijen dienen te zijn opgenomen.

Tijdstip van aanbieding en depotakte als dringend alternatief

Men kan op ieder moment documenten ter registratie indienen via MyMinfin. De effectieve registratie van een document dat wordt ingediend buiten de kantooruren, zal echter pas tijdens de kantooruren gebeuren.

Indien de registratie zo snel mogelijk dient plaats te vinden, wegens een mogelijks kortelings te verwachten overlijden, kan worden overwogen om het onderhands document aan te bieden bij een notaris. De notaris zal het document neerleggen onder de minuten en hiervan een depotakte opmaken, met vermelding van het uur van de neerlegging. Als de schenker op dat uur nog niet is overleden zal er enkel schenkingsrecht en geen successierecht (erfbelasting) verschuldigd zijn.

Nieuws

+32 (0)3 460 16 60