Verlenging termijn interne liquidatie

Vennootschappen kunnen vanaf 1 juli 2013 hun reeds belaste reserves als dividend uitkeren, waarbij dit dividend aan slechts 10% roerende voorheffing wordt belast. Na de dividenduitkering moet wel ten belope van dit bedrag een kapitaalsverhoging volgen. Het bedrag van de kapitaalsverhoging vormt fiscaal gestort kapitaal en zal bij een latere uitkering (weliswaar met respectering van de vereiste termijnen) niet meer worden belast.

Deze kapitaalsverhoging moet volgens de vereisten van artikel 537 WIB 92 voor de meeste vennootschappen gebeuren voor 31 december van dit jaar, met name tijdens het laatste belastbaar tijdperk dat afsluit voor 1 november 2014. Voor de vennootschappen die hun jaarrekening per kalenderjaar afsluiten, betekent dit dat zij in principe de dividenduitkering evenals de inbreng in het kapitaal moeten verrichten uiterlijk op 31 december 2013.

De Administratie heeft nu Addendum verstuurd waarin deze termijn wordt verlengd (ADDENDUM dd. 13.11.2013 bij de circulaire nr. Ci.RH.233/629.295).

Volgens dit Addendum zal er worden vanuit gegaan dat, ten name van de vennootschappen die hun jaarrekening afsluiten vanaf 1 oktober 2013 tot en met 30 maart 2014, de in art. 537, WIB 92, voorziene voorwaarde met betrekking tot de uiterste termijn, geacht wordt vervuld te zijn voor zover voldaan is aan volgende voorwaarden:

  • de toekenning of betaalbaarstelling van het dividend moet worden verricht uiterlijk op 31 december 2013 of de laatste dag van het boekjaar dat wordt afgesloten vanaf 1 januari 2014 tot en met 30 maart 2014;
  • de vennootschap verbindt zich (uiterlijk op de datum van de toekenning of betaalbaarstelling van het dividend) om de kapitaalsverhoging uit te voeren;
  • de aandeelhouder(s) verbindt zich (uiterlijk op de datum van de toekenning of betaalbaarstelling van het dividend) om ten minste het verkregen bedrag van het dividend in het kapitaal in te brengen.