Interne liquidatie – verhoging liquidatiebonus van 10 naar 25%

 

Vennootschappen kunnen vanaf 1 juli 2013 hun reeds belaste reserves als dividend uitkeren, waarbij dit dividend aan ‘slechts’ 10% roerende voorheffing wordt belast. Na de dividenduitkering moet wel ten belope van dit (netto) bedrag een kapitaalsverhoging volgen. Het bedrag van de kapitaalsverhoging vormt fiscaal gestort kapitaal en zal bij een latere uitkering (weliswaar met respectering van de vereiste termijnen) niet meer worden belast.

Het vastklikken van de reserves dient ten laatste te gebeuren op de laatste dag van het boekjaar dat afsluit vóór 1 oktober 2014, dus voor de meeste vennootschappen voor 31 december 2013 (waar echter reeds in een verlenging van deze termijn wordt voorzien).

Bij kleine vennootschappen mag er vier jaar na deze kapitaalsverhoging geen kapitaalvermindering worden doorgevoerd, voor grote vennootschappen zelfs gedurende acht jaar. Een kapitaalvermindering binnen deze termijn wordt gelijkgesteld met een dividenduitkering, waardoor toch roerende voorheffing verschuldigd is. Een nieuwe kapitaalvermindering wordt eerst aangerekend op het kapitaal dat via de interne liquidatie tot stand is gekomen.

Indien er toch een kapitaalvermindering plaatsvindt in die periode, zal men bijkomend belast worden. Voor kleine vennootschappen gelden volgende tarieven:

  • Eerste 2 jaar: 15%
  • 3de jaar 10%
  • 4de jaar: 5%

Als kleine vennootschap wordt beschouwd, vennootschappen die voor de twee laatste afgesloten boekjaren, niet meer dan één der volgende criteria overschrijden:

  • jaargemiddelde van het personeelsbestand : 50;
  •  jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde : 7.300.000 EUR;
  • balanstotaal : 3.650.000 EUR; tenzij het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100 bedraagt.

Vaak kunnen ook niet de volledige beschikbare reserves worden uitgekeerd. Enkel reserves die werden vastgesteld en goedgekeurd bij algemene vergadering ten laatste op 31 maart 2013 komen in aanmerking voor uitkering. Indien de algemene vergadering over 2012 na deze datum heeft plaatsgehad, voldoet dat deel van de reserves niet.

Een ander probleem vormen niet uitgedrukte meerwaarden. Dit kan bijvoorbeeld gaan over meerwaarden op een onroerend goed of een aandelenparticipatie die ondertussen aanzienlijk in waarde is gestegen. Deze meerwaarden staan niet in de balans en kunnen dan ook niet worden meegenomen in het tijdelijk regime van interne liquidatie. Deze zullen later bij uitkering worden belast aan 25% roerende voorheffing. Hier zal het vereist zijn om andere stappen te ondernemen.